Betánský blog

  • O příspěvku
  • Datum: 2. 9. 2012

Hlavně to zdravíčko

Každý z nás by chtěl být zdravý a plný síly. Někdo celý život běhá po nemocnicích s nemocemi a nakonec se dožije devadesáti let, jako moje babička. Jiný je celý život zdravý, sportuje a nakonec zemře v pětašedesáti, jako můj táta. Zdraví je věc vzácná, křehká a opředená jistou dávkou tajemství stvořitele. Zdraví je něco, o co máme pečovat a zároveň, co přijímáme darem od svého Pána a Boha. Zdraví se nesmí stát bohem, kultem, naším nárokem, cestou k našemu výkonu, na kterém jsme vnitřně závislí. Komoditou, kterou si budou moct dovolit jen ti movitější, strašákem, či výmluvou.

Pojďme si krátce připomenout základní důvody nemocí, jak je nacházíme v Bibli:
  1. Každá nemoc je do jisté míry následek pádu člověka do hříchu. Kdyby šlo o trest za naše konkrétní hříchy, museli bychom být neustále všichni nemocní. Na druhou stranu po pojmenování, vyznání a Pánem Bohem odpuštění konkrétního hříchu bychom mohli být uzdraveni ze všech nemocí včetně smrti (která je následkem hříchu Ř 6,23). O něčem takovém Ježíš Kristus ani náznakem nemluvil. Právě nemoci typu degenerace a opotřebení, které tvoří velké procento nemocí, nám připomínají naši padlost, porušenost a nutnost nést následky. Strom života nám byl zapovězen ve chvíli, kdy jsme zhřešili jako lidstvo (Gn 3,22). Až jednoho dne Ježíš Kristus přijde, přinese bezednou nůši ovoce z tohoto stromu!
  2. Nemoc jako následek konkrétního hříchu. Toto je citlivá věc, neboť když za vámi někdo přijde s prosbou o přímluvné modlitby, jen těžko se klade otázka po konkrétním hříchu. Může to vyznít jako podezírání či obviňování. Dejme si svobodu takovou otázku položit i takovou otázku přijmout. Je totiž také na místě. Písmo udává několik jasných případů nemocí na základě konkrétního hříchu (Mirijam Nu 12,10; morová rána 2S 24,12; smrt Davidova syna 2S 12,10) a apoštol Pavel k tomu dodává: pro takové věci přichází Boží hněv (Ko 3,6). Nebo si snad troufneme vědomě přehlížet slova Písma?
  3. Následek práce Satana, přičemž rozsah jeho působení je široký. Někdy nemá bezprostřední charakter, jako v případě apoštola Pavla, který mluví o svém handicapu jako poslu Satanově (2K 12,7), jindy jde o démonizaci, posedlost démony, tedy služebníky Satana, která až mění lidské vlastnosti (Mk 5,2nn). V NZ je řecký výraz daimonizonai třináct krát, ale nikde není užit k popisu stavu věřícího Kristu. V těchto věcech platí, že Bůh je plně suverénní a Satan je plně podřízen (Job 1,12; 2Tes 2,8). Nesklouzněme do strachu a fascinace duchovními silami zla, ale ani k přehlížení a nerespektování jejich moci.
  4. Jde o nejasný důvod z hlediska pozemského života. Můžeme konstatovat, že nevíme, nerozumíme, nechápeme souvislosti. Nebudeme první, kdo by to takto vyjádřil a dokonce se od něj můžeme přiučit i jeho vyznání: Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal, jméno Hospodinovo buď požehnáno... To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? (Job 1,21; 2,10) Co pomohlo Jobovi ve chvílích nemoci, které nerozuměl, byla Boží blízkost, rozhovor s ním a poznání, jak málo věcem tohoto světa rozumí a na jak málo podstatných otázek dokáže odpovědět.
U Ježíšovy služby nemocným si můžeme všimnout jeho obrovského respektu k nemocným, kdy počká a nechá je vyjádřit jejich potřebu, i když je zjevná, jako tomu bylo s žebrajícím slepcem na cestě do Jericha, který volal: Synu Davidův smiluj se! (L 18,38) A Ježíš se ptá: co pro tebe mohu udělat? Naproti tomu Ježíšovi učedníci slepce okřikovali a napomínali, aby mlčel. Muži, který neměl dostatek víry v Ježíšovo mesiášství tedy jeho moc, nic nevyčítá. Výčitka zaznívá spíše na adresu modlitebníků nikoli nemocného! (Mk 9,19nn)

V souvislosti s tématem nemoci bych tímto rád vyjádřil jménem staršovstva otevřenost a připravenost modlit se a přimlouvat za každého, kdo o to požádá. Přímluvné modlitby s mazáním olejem chápu jako jeden z nástrojů, kterými má církev sloužit potřebným na této zemi. Závěrem nám všem přeji hodně sil a zdraví do nového školního roku, který přinese nové radosti i starosti, zodpovědnosti a úkoly. Přeji nám do této nové etapy Boží požehnání a ochranu.

Petr Dvořáček

« Novejší příspěvek | Starší příspěvek »