Betánský blog

  • O příspěvku
  • Datum: 17. 1. 2014

Slogan Betanie

Náš slogan zní: Církev otevřená Bohu a lidem. Jsem přesvědčen, že slogan míří přesně naším směrem, který je vyjádřen „posláním“ nebo-li tím, jak rozumíme Božímu povolání Betanie. Rád bych se zde krátce pokusil objasnit širší souvislosti sloganu především s texty Bible.

Zralá víra

Pokud je církev otevřena zároveň Bohu a lidem, chrání ji to před „úlety a blouzněním“. Jen Bohu otevřená církev bude chránit před přetížením jen lidského faktoru. A jen člověku otevřená církev bude chránit před přehnanou „duchovností“. Obojí je třeba. Otevřenost Bohu a lidem zaručuje zdravé uzavření se některým bludným a destruktivním proudům či důrazům. Zaměřenost na Boha a lidi vede ke zralé víře. Přetížení jednoho nebo druhého víru pokřivuje. To je vidět i na odpovědi Ježíše na otázku, které přikázání je největší:
Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Matouš 22,36-40)
Prolnutí Božího a lidského
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Jan 1,14)
Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. (Galatským 2,19)
To Slovo je Ježíš sám. Stal se tělem. Když Bůh mluvil při stvoření, to Slovo tvořilo, skrze ně všechno povstalo atd.., to Slovo byl Ježíš Kristus! V Ježíši se Boží a lidské spojilo. V prvních 4. století byly snahy rozdělit Krista na to Boží a lidské a to lidské umenšit, jakož to zdánlivé tělo (to vedlo k bludům církve). Ježíš Kristus přijal to „smradlavé“ tělo se vším všudy, neštítil se ho. Boží a lidské se prolnulo, to bude udávat i naše budoucí kroky víry.
Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“ Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘ Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit-  jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn? (J 10,33–36)
Chápeme, k čemu máme směřovat? A jak daleko tomu jsme? Jak člověka Bůh bere vážně? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. (Žalm 8,6) Vnímáme, jak nelze nevidět člověka pro dívání se na Boha?

Pohled na Boha bez vidění bližního je pohled na jiného Boha, než je Hospodin, Otec Ježíše Krista! A pohled na bližního bez vidění Boha - jeho stvořitele, je vždy umenšení člověka a jeho hodnoty, jak ji vidí Bůh.

Ztotožnění s Kristem
Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. (Jan 15,4)
Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. (Římanům 6,8)
Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ (Matouš 25,39-40)
V Novém zákoně se nejednou objevuje slovní spojení „spolu s ním“. Tedy spolu s Kristem. Jsme viděni spolu s ním. Jsme s ním doslova ztotožněni. Proto nám jde nejen o uctění Boha a oslavu Jeho jména, ale jde nám také o lidi.

Petr Dvořáček

« Novejší příspěvek | Starší příspěvek »