Betánský blog

  • O příspěvku
  • Datum: 8. 10. 2017

Stát se duchovním rodičem

Tento materiál je stručným přehledem kázání na Ga 4, 6-20 v rámci série „Duchovní rodičovství“ z 8. 10. 2017 a může sloužit k návratu k tématu či jako podklad pro studium na skupince nebo v rodinách.

Na službě Ježíše samotného si můžeme všimnout hned několika aspektů duchovního rodičovství.

Více než zástupům se věnoval těm, kdo zástupům sloužil později. Hned v počátku své služby si povolá 12 apoštolů (L 6,13) a z nich ještě se třemi má zvlášť užší vztah. Ježíš trávil čas: 1,5% sám; 35-40% s učedníky; kolem 50% s učedníky a zástupy; cca 9% pouze s jinými lidmi.

Při snaze předávat evangelium či pomáhat růst druhým – na kolik to děláme se zaměřením na malé množství lidí, v úzkém kruhu 3-4 lidí?

Byl zaměřen na lidi, ne programy a systémy. Ježíš nic nenapsal, nezaložil žádnou biblickou školu, nevytvořil žádnou instituci a nenastartoval žádný „program“.

Na co se máme zaměřit my dnes? Co dělá církev církví, křesťanskou rodinu křesťanskou rodinou a víra skutečnou vírou?

Cíleně povolal učedníky – rozhodl se pro ně. Pokud chceme být duchovními rodiči, musíme se pro to rozhodnout a něco pro to udělat.

Modli se a přemýšlej, komu by ses mohl začít věnovat. Může to být někdo ze sboru nebo někdo z tvého okolí (soused, spolupracovník, někdo ze třídy ve škole, ...).

To co sám dělal, očekával od svých následovníků. Ježíš vysílá učedníky v L 10 k hlásání Božího království. A povolává učedníky, aby činili učedníky (Mt 28, 19-20).

Sloužíme-li Bohu, očekáváme a vedeme lidi tak, aby dělali nejen to, co se naučili, ale aby to také předávali dál?

Když přemýšlíme nad Písmem, Božím jednáním, Ježíšovou službou vidím, že s Božím povoláním přichází vždy i zaslíbení podpory a pomoci.

Gn 12,1-3: I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 2Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 3Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“

Jr 1,5-7: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky , znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ 6Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“ 7Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš.8Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“

Mt 28-19-20: Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “

V jakém prostředí se momentálně nacházíš ve svém duchovním životě a službě? Co by ti pomohlo jít Božím směrem do sektoru „učednictví“?

Co chceš a můžeš udělat pro následující výzvy?

  • Rozhodněme se být duchovním rodičem (podobně jako u rodičovství, plánujeme, ale i se stane!).
  • Zaměřme se na misku s vodou nikoli na rybník! Vidět svoji službu v rámci svých možností. Vidět 1 – 3 lidi, ke kterým mě Bůh posílá!
  • Do svého duchovního života přizvěme někoho, kdo se učí ode mě (Ježíšův čas až 90% s učedníky a lidmi, kterým slouží dohromady).
  • Sledujme proměnu ve vztahu Bůh – člověk, nikoli systém, programy, akce.
  • Žijme v učednickém prostředí a pomáhejme do něj také druhým.

Petr Dvořáček

« Novejší příspěvek | Starší příspěvek »