Betánský blog

  • O příspěvku
  • Datum: 22. 10. 2017

Kvalita nebo kvantita

Tento materiál je stručným přehledem kázání na Ř 14 a 15:1-3; Sk2:41-47 v rámci série „Duchovní rodičovství“ z 22. 10. 2017 a může sloužit k návratu k tématu či jako podklad pro studium na skupince nebo v rodinách.

Když budeme přemýšlet o kvalitě a kvantitě v rovině duchovního života, myslíme tím pro tuto chvíli následné.

  • Kvalita: proměna života do podoby Ježíše Krista, do Božího obrazu, priorita Božího království, následování, ...
  • Kvantita: více členů, více skupinek, více akcí, více seminářů, konferencí, více podnětů, více nových sborů, větší a vlastní budova, ...

Čeho myslíte, že ve vašem životě je potřeba? Více kvality nebo kvantity?

Co znamená v mém životě kvalita? Co je tou kvalitou pro mě - konkrétně?

Pročítejte Ř 14 z perspektivy zdravého společenství víry.

V Ř 14 apoštol Pavel vede ke vzájemnosti „silných“ a slabých“. Co vás při čtení textu napadá k otázce: v čem tkví kvalita duchovního života společenství?

Sledujeme-li jaký je Bůh, vidíme, že stejně tak jako je soudící a vyžadující určité jednání člověka (So 1,12.17; Žd 10, 26-31), tak také je nesmírně slitovný a plný citu (Oz11,7-8; Jer 31,20).

V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“ … V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“ So 1,12.17

Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a ‚žárem ohně, který stráví Boží odpůrce‘. Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev smlouvy, jíž byl posvěcen, a tak se vysmívá Duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl: ‚Já budu trestat, má je odplata.‘ A jinde: ‚Pán bude soudit svůj lid.‘ Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Žd 10,26-31

Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně; když ho volají k Nejvyššímu, nikdo se nepozvedne. Což bych se tě, Efrajime, mohl vzdát, mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Cožpak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sebójímem? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Oz 11,7-8

Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův.“ Jer 31,20

První rys Božího charakteru (soud) nás vede k tomu, abychom se skutečně měnili, přemýšleli, kde je třeba růst, proměna. Druhý rys vede do vědomí Boží podpory, pomoci a milosrdenství. To první ztělesňuje, řekněme, otcovský přístup, vyžadující jisté chování (rozvoj, růst, výsledek, aktivitu). To druhé má blíž k mateřskému přístupu ukonejšení a projevům lásky (ujištění, milost, láska).

Co bys ve svém životě potřeboval v poslední době více? Otcovský (běž a konej) či mateřský (jsi milován) důraz? Můžeš to někde v někom najít, kdo by ti pomohl slyšet, co potřebuješ?

Důrazy, kterého z těchto dvou přístupů by potřeboval slyšet tvůj sbor, tvoje skupinka, tvoje rodina?

Závěrečné teze k diskusi:

  • Kvalita duchovního života – křesťanství (kristovectví) není ve výkonech, dokonalosti, běžet první, do všeho se zapojit, splňovat všechny „standardy“. Je to v proměně do Krista – proměně srdce do Božího srdce!
  • Usilujeme-li o kvalitu, přijde kvantita jako vedlejší produkt – chuť něco dělat, nové aktivity, noví lidé, růst počtů všeho. U každého jindy a jinak. Zaměření na kvalitu povede k duchovnímu rodičovství, provázení konkrétního 1 - 3 lidí. K proměně životů.
  • Zaměření na kvantitu vede do snů a vzdušných zámků (mohli bychom, proč neděláme, kdyby, až, viděl jsem v zahraničí, četl jsem…). Kvalita bez kvantity se může stát sebestředná (starost jen o sebe) a kvantita bez kvality nebude mít dlouhého trvání (lidé přijdou a odejdou). J 15,5.8.

Petr Dvořáček

« Novejší příspěvek | Starší příspěvek »