Čemu věříme

Věříme (mimo jiné) tomu, že tento vesmír není špatný vtip, ale že jej stvořila nepředstavitelně mocná, inteligentní a dobrá Bytost. A nejen, že jej stvořila, ale dál se o něj zajímá a moudře do něj zasahuje. Za to, že náš svět podle toho tak úplně nevypadá, může člověk a jeho sobectví, snaha ovládat druhé a neochota podřídit se Božímu řádu.

Věříme tomu, že asi před 2000 lety se na blízkém východě narodil Ježíš, který svým životem ztělesnil jak plnost lidství, tak i Boží lásku k lidem. Věříme tomu, že zemřel a překonal smrt a že tento okamžik je něčím, co od podstaty změnilo běh světa.

Věříme tomu, že díky Ježíšově životu, smrti a vzkříšení můžeme, dáme-li mu prostor, zakoušet Boží blízkost a učit se žít tak, abychom se mu alespoň trochu přibližovali.

Věříme, že ve světě různými cestami a způsoby působí Duch svatý, který přináší pokoj a moudrost, který posiluje a těší tam, kde je toho zapotřebí a kde se mu lidé otevřou.

A taky věříme tomu, že snažit se žít křesťanský život bez blízkých lidí, kteří v tom jsou s vámi, je přinejmenším ochuzující. Proto jsme součástí konkrétního společenství. Nemyslíme si, že je to společenství dokonalé, a už vůbec ne jediné pravé. Ale my jsme v něm našli domov.

A protože si myslíme, že víra bez toho, že by byla nějak poznat, je dost k ničemu, snažíme se podle svých (omezených) sil a schopností tu být pro druhé, a to jak v osobních životech, tak i jako společenství (jak konkrétně to vypadá, se dočtete v sekci Aktivity).

A pokud byste chtěli to, čemu věříme, popsat trošku tradičněji, tak se, jako většina křesťanů, hlásíme k apoštolskému vyznání víry, které zní:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.