Naše poslání a hodnoty

Církev otevřená Bohu a lidem

Naše poslání

Jsme vděčni Bohu,
a proto chceme srozumitelným způsobem a skrze pravdivý život přinést dobrou zprávu o Ježíši Kristu a pomáhat lidem k vnitřní proměně a růstu.

Naše hodnoty

Blízkost Bohu:
Pěstujeme osobní vztah k Bohu modlitbou a důvěrou; hledáme Boží vedení v konkrétních životních rozhodnutích a nejrůznějších situacích; očekáváme na Boží pomoc v našem trápení; učíme se spolehnout na slova Bible.
Pravdivost:
Usilujeme o soulad naší víry, přesvědčení a našich činů, stylu života; jde nám o poctivost a kvalitu života; snažíme se o pravdivé vztahy nejen s našimi nejbližšími; chceme se řídit více pravdou než očekáváním okolí.
Otevřenost:
Jsme otevřeni dialogu a společnému hledání duchovní pravdy; vnímáme se jako ti, kteří hledají, jsme si vědomi Božího zjevení i tajemství; vytváříme vzájemně otevřené vztahy bez pomluv, zesměšňování nebo odsuzování.
Srozumitelnost:
Usilujeme o to, aby dnešní společnost rozuměla slovům jako je církev, Ježíš Kristus, hřích, pokání, spása, oběť, smrt, věčnost…; používáme novodobé formy a způsoby k předání dávných duchovních pravd evangelia o Ježíši Kristu; měníme formy, ale zachováváme obsah.
Společenství:
Vytváříme vzájemné, otevřené a pečující společenství, které má za společné měřítko života Bibli; učíme se navzájem povzbuzovat, dávat si přednost, snést se, odpouštět si, být k druhým laskaví, napomínat se, být si oporou.
Služba, štědrost a milosrdenství:
Učíme se životnímu postoji služby; ochotě pomoci potřebným finančně či prakticky; milosrdenství a soucit ceníme výše než efekt a výkon; chceme orientovat své životy na druhé, nikoli výhradně na své potřeby.