Spolupráce

V rámci našich aktivit podporujeme tyto neziskové subjekty:

Teen Challenge - Dětské centrum Brno

Dětské centrum Teen Challenge Brno na ulici Cejl již pátým rokem pomáhá ohroženým dětem. Sociálně znevýhodněným dětem z blízkého okolí nabízí bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků. Dětské centrum funguje jako nízkoprahové zařízení pro děti ze sociálně vyloučených romských komunit na území města Brna.
V rámci DC jim nabízíme alternativu jejich rizikového přirozeného prostředí, snažíme se poskytnout dětem podporu a motivaci ke vzdělávání a získání sociálních dovedností, které jim pomohou vykročit z bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem do života naději, víru a lásku.

-- dc-brno.cz

Young Life

Young Life je dynamická nezisková organizace, která nabízí široký program pro mladé lidi ve volném čase. Během našich organizovaných i spontánních aktivit jako jsou jazykové kempy, outdoorové a sportovní akce, klubová a kreativní činnost, vedeme mladé lidi k oživení křesťanských hodnot a tím přispíváme k budování jejich sebeuvědomění, posílení jejich odolnosti vůči negativním vlivům a rozvoji jejich osobnosti. Kvalifikovaní dospělí vedoucí naslouchají, vedou a podporují mladé lidi v době dospívání skrze přátelské vztahy. Ve spolupráci se školami a partnerskými organizacemi podporujeme výuku anglického jazyka rodilými mluvčími. Každý je vítán v Younglife!

-- younglife.cz