Spolupráce

V rámci našich aktivit podporujeme tyto neziskové subjekty:

Teen Challenge - Dětské centrum Brno

Dětské centrum Teen Challenge Brno na ulici Cejl již pátým rokem pomáhá ohroženým dětem. Sociálně znevýhodněným dětem z blízkého okolí nabízí bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků. Dětské centrum funguje jako nízkoprahové zařízení pro děti ze sociálně vyloučených romských komunit na území města Brna.
V rámci DC jim nabízíme alternativu jejich rizikového přirozeného prostředí, snažíme se poskytnout dětem podporu a motivaci ke vzdělávání a získání sociálních dovedností, které jim pomohou vykročit z bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem do života naději, víru a lásku.

-- dc-brno.cz

Young Life

Young Life je dynamická nezisková organizace, která nabízí široký program pro mladé lidi ve volném čase. Během našich organizovaných i spontánních aktivit jako jsou jazykové kempy, outdoorové a sportovní akce, klubová a kreativní činnost, vedeme mladé lidi k oživení křesťanských hodnot a tím přispíváme k budování jejich sebeuvědomění, posílení jejich odolnosti vůči negativním vlivům a rozvoji jejich osobnosti. Kvalifikovaní dospělí vedoucí naslouchají, vedou a podporují mladé lidi v době dospívání skrze přátelské vztahy. Ve spolupráci se školami a partnerskými organizacemi podporujeme výuku anglického jazyka rodilými mluvčími. Každý je vítán v Younglife!

-- younglife.cz

Mezinárodní vězeňské společenství

Mezinárodní vězeňské společenství (MVS) je křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání. Pomáhá všem, kterých se zločin dotkl: obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, rodinám, zejména dětem vězňů a pracovníkům justice. MVS je součástí Prison Fellowship International, největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která pracuje ve více než 120 zemích. MVS vzniklo v roce 2010. Od září 2019 je součástí nově vzniklé Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV). Od dubna 2020 je členem Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO). Betanie spolupracuje především na projektech Andělský strom (dárky pro děti rodičů ve výkonu trestu), Andělský kemp (letní kemp pro děti odsouzených rodičů), potravinová pomoc, Den s dítětem (setkání rodin ve vězení se strukturovaným programem), Vězňova cesta (studium Markova evangelia s odsouzenými ve výkonu trestu s cílem vnitřní obnovy a proměny).