O co usilujeme v Betanii v letech 2019 - 2024

Na jaře 2019 pojmenovalo staršovstvo nejdůležitější oblasti směřování Betanie pro příštích 3 – 5 let a následně jsme o nich diskutovali na víkendu Betanie. Společným jmenovatelem je „Růst v poznání Ježíše Krista“ a to především ve čtyřech rovinách: v životech hledajících, v životě dorůstající betánské mládeže, v životě lidí, kteří prochází nějakou krizí a v životě či službě budoucích vedoucích. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 2Pt 3,18.

To, co bychom chtěli vidět za 3-5 let v Betanii, je:

  1. V Betanii působí silná mládež. Za 5 let bude mít mládež 25 členů z řad stávajících dětí sboru. Přičteme-li kamarády, příchod nových dětí do sboru (nových rodin) a misijní úsilí po dobu těchto 5 let, může se jednat o silnou „partu“, která dokáže táhnout a mít vliv. Tomu chceme sloužit. 1J 2, 14-15: Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým. Nemilujte svět ani to, co je ve světě.
  2. Minimálně 20 % lidí ve sboru provází hledající na cestě poznávání Boha. Budeme usilovat o to, aby v Betanii bylo minimálně 18 lidí (20% z 90 členů mateřského sboru), kteří provázení hledajících lidí budou mít za svůj životní styl. Za neustálou samozřejmost, o kterou budou usilovat. Toužíme vidět životy, které jsou citelným světlem pro okolí. Mt 5, 14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Vyhlížíme růst evangelistů a apoštolů (Ef 4,11-12: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla,…).
  3. Máme 4 a více lidí sloužících biblickou pastorací, kteří dokážou provázet lidi v jejich náročném životním období. Dokážou sloužit párům v manželské krizi, v zápase s nemocemi, v krizích víry. Slouží v osobních bojích s depresemi, úzkostmi, pocity viny či nehodností a jiných těžkostech života. 1K 1, 4-5: On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.
  4. Vedoucí vychovávají budoucí vedoucí. Vedoucí přijímají roli nejen služby své cílové skupině, ale i roli toho, kdo vychová nové vedoucí. Chceme pomoci najít způsoby toho, jak v konkrétní službě podpořit růst nových budoucích vedoucích. Po vzoru Ježíše Krista, který povolal, demonstroval (byl příkladem), vyslal (pověřil úkolem), zůstával (byl s učedníky). Mt 28, 18-20: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “
  5. Zakládáme nové skupinky, misijní skupiny,… Budeme usilovat o reprodukci (z jedné skupinky další, z jedné misijní skupiny další nová) a budeme usilovat o více, o multiplikaci (z jedné skupinky 2 – 3 nové, z jedné misijní skupiny 2 – 3 nové skupiny…). Multiplikace v rovině jednotlivců, v rovině skupinek, skupin, ale i celého sboru. Sk 9,31: A shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se; chodila v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého, a tak se množil (znásoboval) jejich počet.
  6. Máme vyřešené sborové prostory z dlouhodobějšího hlediska. Sborové prostory na ul. Kamenné jsou již teď nevyhovující. Budeme usilovat o prostory z dlouhodobějšího hlediska vhodné pro týdenní aktivity ideálně s potenciálem dostavby sálu pro nedělní bohoslužby. Investice do nových prostor však nesmí vyčerpat finanční ani lidské zdroje tak, aby paralyzovala duchovní život, růst a svědecký život Betanie. Tomu mají prostory sloužit nikoli to ničit.

Toto všechno je o životě společenství (Betanie). Ten však souvisí s tím, jak žijeme život rodinný nebo osobní, v Kristu. Dobrým přemáhejme zlé. Odpouštějme provinění druhých. Umírejme svým touhám a představám, které nestaví na poddanosti Kristu. Nedělejme kompromisy s hříchem. Uchovávejme si čistou mysl, pravdivou víru a lásku od srdce. Pojďme proti proudu. Ryzost rozmnoží ryzost. A polovičatost rozmnoží šeď duchovního života. Napodobujme Ježíše!

Petr Dvořáček
kazatel sboru